Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering 2018

Beste leden,

Hierbij nodigen wij  u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op:

Donderdag 22 november 2017
Aanvang: 20.15 uur
In Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering van 23 november 2017
 4. Jaarverslag 2017/2018
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing: er zijn dit jaar géén aftredende bestuursleden
 9. Rondvraag en pauze
 10. Na de pauze:
  Gastspreker: Gerard Kemkers
 11. Sluiting

Het bestuur:
Voorzitter: Jacob Stienstra Secretaris: Ykje Wiersma Penningmeester: Hinke Osinga
Algemeen bestuursleden: Cees Zijsling en Luko Koopman

Entree leden: gratis, niet leden: € 5,=