Notulen algemiene ledefergadering 24 novimber 2011 yn it “Wapen van IJlst.”

Oanwêzich: ûngefear 45 leden, it bestjoer, Bauke van der Woude/Cambell Forbes/John Eskes, Ids Postma.

 1. Iepening. De foarsitter iepent de fergadering rnei wer in prachtich ferhaal oer de nije jassen foar op ‘e iisbaan.
 2. Ynkommen stikken en meidielingen.

– Der komt in útstalling oer de iisbaan yn it Nooitgedagtmuseum.
– Sjoch foaral ris op ús nije webside www.ijlsterschaats.nl
– Der leit in plan foar útwreiding fan it iisbaanhokje.
– Fan út de leden komt it foarstel om it hokje by de yngong fan de iisbaan te setten. Dit wurdt ûndersocht.

 1. De notulen fan 2010.

– Der binne gjin fragen oer.

 1. It jieroersjoch 2010/2011.
  Ykje lêst it jierferslach foar
 2. Ferslach ponghâlder. It oersjoch wurdt útdield.
 3. Kaskommisje. De kaskommisje Tineke de Vries en Jan Mulder hawwe de kas kontrolearre en geane akkoard. Nije kaskommisje: Tineke de Vries en Joeke de Boer.(tel. 531538)
 4. Bestjoersferkiezing: It kin net oars: Gerrit en Jan moatte nei 3 perioaden út it bestjoer. Der wurdt mei moaie wurden ôfskie nommen en kadoos oanbean. De mannen krije in rêchsekje mei û.o. in mûtse en in boek. En út hannen fan Ids Postma ûntfange se in ‘houtsje’ mei tekst op in plaatsje. Ids seit dat minsken as Jan en Gerrit derfoar soargje dat der goeie riders yn Fryslân komme. Jan seit ta dat er as adviseur it bestjoer steune sil en om Gerrit syn ferhalen net te fejitten krije alle minsken in boekje mei de ferhalen dy’t er op de ledefergaderingen ferteld hat. Nije bestjoersleden: Cees Zijsling en Rinze Jilles Nauta. Jacob Stienstra wurdt de nije foarsitter
 5. Rûnfraach:

– Kin der ek in mobyl húske by de iisbaan pleats wurde? Dit wurdt ûndersocht.
– Kinne wy de húskes fan it Honk ek brûke? Dit wurdt ûndersocht.
– Jan fertelt oer syn tiid by de iisklup.

 1. Pauze.
 2. Bauke van der Woude, Cambell Forbesen John Eskes soargje foar in prachtich stikje muzyk. Se ha harren programma foar in grut part oanpast by it riden op it iis. Tusken it spyljen troch fertelle Jan van der Woude, Rinke Schilstra en Jan van der Wal wat oer de iisbaanferiening en de iisbaan fan froeger.

It wie in geweldige jûn!
Ida Feenstra