ledenvergadering 2014

IJlst, november  2014

Beste leden,

Hierbij nodigen wij  u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op:

Donderdag 20 november 2014
Aanvang: 20.00 uur
In Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ledenvergadering van 28 november 2013
 4. Jaarverslag 2013/2014
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Bestuursverkiezing, er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden
 9. Rondvraag en pauze ( van ongeveer 20.30 tot 20.45 uur)
 10. Filmbeelden van o.a. de 11 merentocht van 1997, Ronde van IJlst 2012 en nog veel meer winterse beelden. Presentatie:  stadsfilmer Sjouke Fijlstra
 11. Sluiting

Jo binne fan herte wolkom !

Het bestuur:

Voorzitter: Jacob Stienstra
Secretaris: Ykje Wiersma
Penningmeester: Hinke Osinga
Alg. bestuurslid: Cees Zijsling
Alg. bestuurslid: Rinze Jilles Nauta