Ledenvergadering 2013

Drylts 11 nov 2013:

Beste leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op:

Donderdag 28 november 2013
Aanvang: 20.00 uur
In Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Agenda:

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Notulen ledenvergadering van 22 november 2012
 • Jaarverslag 2012/201
 • Verslag penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Bestuursverkiezing 1)
 • Rondvraag en pauze
 • Na de pauze: Jan Ykema, Olympisch kampioen vertelt over zijn leven als topsporter tot trainer, met een zeer bewogen tijd daar tussen in.
 • Sluiting

1) Aftredend en herkiesbaar: Jacob Stienstra
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot één dag voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden aangemeld; minimaal door 3 leden voorgedragen.

Het bestuur:
Voorzitter: Jacob Stienstra
Secretaris: Ykje Wiersma
Penningmeester: Hinke Osinga
Alg. bestuurslid: Cees Zijsling
Alg. bestuurslid: Rinze Jilles Nauta