De ronde van IJlst

Hjirby wolle wy efkes trochjaan dat iisklup “De IJlster Schaats” in famyljetoertocht organisearret:

Sneon 11 febrewaris o.s.
De ronde van IJlst
Ride as Rinne!

Yn en om Drylts, 1 ronde is 15 km.
Mar dizze ronde kin ek 2 as 3 kear riden (as rûn) wurde.
Start fan 11.00 oere oant 13.30 oere.
Ynskriuwe by Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’
Stempelposten gean om 16.30 oere ticht.

Ynskriuwjild:
Bern o/m 12 jier € 4,00
Folwoeksen: € 6,00