Jiergearkomste “De ijlster Schaats” op 24-11-2011

In ekstra feestlike jiergearkomste,omdat de iisklup dit jier 140 jier bestiet ! De seal wie feestlik fersierd en fansels in stikje muzyk ûntbruts net. As gewoanlik iepene foarsitter Gerrit de… lees verder →